Prekių pirkimo - pardavimo internetinėje parduotuvėje Sportorubai.lt taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prek pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau "Taisyklės"), jas akceptavus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio "Besąlygiškai sutinku su teikiamų paslaugų sąlygomis"), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prek įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prek pristatymo ir gražinimo tvarka, šal atsakomybės bei kitos su prek pirkimu - pardavimu sportorubai.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kurio metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgiant į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas, norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės kas kart akceptuoti Taisykles.

1.3. Internetinės parduotuvės sportorubai.lt prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.4. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

1.4.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2. Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.3. Juridiniai asmenys;

1.4.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.5. Pirkėjas akceptuodamas Taisykles, patvirtina, kad remiantis Taisykl 1.4. punktu, jis turi teisę pirkti prekessportorubai.lt internetinėje parduotuvėje.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas gali pirkti prekes internetinėje parduotuvėje sportorubai.lt užsiregistruodamas internetinėje svetainėje sportorubai.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį) arba be registracijos.

2.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes nurodytu būdu, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti, prek užsakymo tinkamam įvykdymui, būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prek pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, papildomai gali nurodyti savo lytį ir amž (toliau - Asmens duomenys) . Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenys ar jų dalis būtų naudojami įmonės viduje, siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.

2.3. Sutinku, kad mano vardą, pavardę, elektroninį paštą bei telefono numerį sportorubai.lt tvarkytų veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.4. Jei Pirkėjas nepageidauja, kad jo duomenys būtų naudojami naujienlaiškiams bei tiesioginės rinkodaros tikslams, turi pranešti pageidavimą elektroniniu paštu info@sportorubai.lt.

2.5. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prek ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje sportorubai.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisykl 2.4. punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prek pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2.6. Pirkėjas kaip duomenų subjektas turi šias teises:

2.6.1. Gauti iš pardavėjo informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą, t.y. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;

2.6.2. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;

2.6.3. Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

2.7. Pirkėjui nesutikus su šiame Taisykl skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis internetinės parduotuvės sportorubai.lt teikiamomis paslaugomis.

3. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prek krepšelį, paspaudžia nuorodą "Apmokėti".

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma sportorubai.lt parduotuvės duomenų bazėje.

4. Teisė atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekessportorubai.lt internetinėje parduotuvėje š Taisykl nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas negali atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties jei prekė (-ės) buvo gaminama (-os) pagal Pirkėjo individualų užsakymą.

4.3. Jei apie pirkimo - pardavimo sutarties atsisakymą pranešama per 7 (septynias) darbo dienas, nuo pristatymo dienos, sportorubai.lt suteikia galimybę grąžinti prekes per 14 dienų nuo pranešimo pateikimo dienos.

4.4. Praėjus ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorin dienų nuo prekės pristatymo dienos, Pirkėjui tenka visos su prekės grąžinimu susijusios išlaidos ir rizika. Visais atvejais prekė privalo būti grąžinta sportorubai.lt nepasibaigus 30 (trisdešimt) kalendorin dienų laikotarpiui, skaičiuojant nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos.

4.5. Taisykl 4.3. ir 4.4. punktuose numatyta teise Pirkėjas gali pasinauduoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

4.6. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

       - grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas, grąžinant nekokybišką prekę)

       - grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote, jos negali būti naudotos.

       - grąžinama prekė turi būti nesugadinta ir tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

       - apatiniai drabužiai bei higienos prekės negali būti grąžinami.

4.7. Pirkėjas privalo, grąžindamas prekę, nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Sportorubai.lt neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jeigu siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

4.8. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti atsisakymo teise, privalo pranešti el paštu: info@sportorubai.lt ir nurodyti grąžintinas prekes. Siuntimo išlaidas Pirkėjas apmoka savo lėšomis. Prekes reikia grąžinti tuo adresu, kuris nurodomas Pirkėjui atsiųstoje patvirtinančioje elektroninėje žinutėje. Pinigai grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas po to kai prekę Pardavėjas gauna nurodytu adresu.

4.9. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamos kokybės prekę arba grąžinti visus už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001, birželio 29d. ūkio ministro įsakymu Nr.217.

4.10. Jei Pirkėjui nepatiko nusipirktų prekių modelis, dydis, spalva ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis LR Vyriausybės 2014, liepos 22d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

4.11. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu paštu info@sportorubai.lt.

5.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis sportorubai.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis š Taisykl, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas, peržiūrint prekių krepšelį.

6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę, nedelsiant ir be perspėjimo, apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.4. Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės Sportorubai.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisykl 2 skyriuje ir LR teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu šių Taisyklių 9 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

7.4. Pardavėjas dėl svarb aplinkyb, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja apie tai pranešti Pirkėjui ir pasiūlyti analogišką ar, kiek įmanoma savo savybėmis, panašią prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes mokėjimai.lt pateiktais būdais.

9. Prekiųpristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte.

9.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:

9.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu , pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu  adresu  ir, remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas.

9.2.4. Visai Lietuvai taikomas vienas kurjerio mokestis, išskyrus Kurš neriją, dėl mokesčio, transportuojant į pastarąją vietovę, būtina susisiekti elektroniniu paštu info@sportorubai.lt.

9.3 Pirkėjas gali atsiimti nemokamai prekes Verkių g. 29 (Šeimos aikštė 11), Vilnius.

9.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prek pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkejui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl Pirkėjo priklausanč aplinkyb.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienossportorubai.lt parduodamos prekės savybės, parametrai, charakteristika nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prek dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatyb.

10.3. Pardavėjas nesuteikia jokių garantinio serviso paslaugų.

11. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

11.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei sportorubai.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

11.4.Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

12.2. Š taisykl pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl š taisykl vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.